Protecția datele dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/. Astfel, având în vedere că începând cu data de 25 mai 2018, vor intra în vigoare și vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR), vă informăm că am adus modificări asupra politicii de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, pe care le puteți parcurge în această secțiune. Acest act aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și de asemenea vă conferă dumneavoastră mai multe drepturi în acest domeniu.
Va rugam sa parcurgeti aceasta secțiune și să ne adresați orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai sus.
Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/, cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, vă prezentăm informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate, clienți, potențiali clienți, utilizatori ai site-ului www.kungfu-kids.ro
Noutăți introduse de Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 -GDPR

Definiții conform art.4 din GDPR:

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Restricţionarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Parte terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
Consimţământ al persoanei vizate – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Noile prevederi prevăd mai multe drepturi pentru dumneavoastră:
Dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);
Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);
Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);
Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);
Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);
Dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

Scopul pentru care colectam si prelucram datele dumneavostra cu caracter personal:
• Administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității în condiții normale și eficiente a site-ului https://www.kungfu-kids.ro
• Creare cont utilizator;
• Informarea privind eventualele probleme de orice natură referitoare produsele și serviciile achiziționate de pe site-ul https://kungfu-kids.ro

Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/, prelucrează date referitoare la: nume, prenume, e-mail, numar de telefon.
.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.
Cui dezvăluim datele cu caracter personal
Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/ se angajează să nu dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal terților fără acordul expres al dumneavoastră. Cu toate acestea, ne angajăm ca partenerii noștri să aibă accesul limitat la datele dumneavoastră cu caracter personal, niciodată mai mult decât este necesar. La datele dumneavoastră vor avea acces: Google Adwords, Google Analytics.
Totodată, Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/ se angajează să nu creeze baze de date în vederea vânzării, cedării acestora către terți, aceste baze de date fiind utilizate exclusiv pentru a vă transmite comunicari comerciale care pot conține informații despre oferte.
Datele dumneavoastra personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale. Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Exercitarea drepturilor:
Prin transmiterea unui email la adresa e-mail clubulsportivzamologiuliano@gmail.com, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz în care va puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare, urmărind instrucțiunile din fiecare comunicare comerciala pe care o transmitem)
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Durata stocării datelor:
• Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului in care au fost prelucrate.
• Datele dumneavoastra vor fi sterse in termen de 3 ani de la incetarea relatiilor cu noi.
• Daca legea impune un termen de pastrare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturarii termenul prevazut este de 10 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.
Formularea plângerilor
Dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile conferite prin lege referitoare la protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către CLubul Sportiv ZAmolo GIuliano, prin email la clubulsportivzamologiuliano care va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

Securitatea datelor

Clubul Sportiv Zamolo Giuliano, proprietarul site-ului https://www.kungfu-kids.ro/ cunoaște importanța protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și ia măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.
Clubul Sportiv Zamolo Giuliano are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile anterior mentionate, datele personale pe care ni le furnizati.
Cu toate acestea, având în vedere că nici un sistem informatic de orice natură, nu este complet sigur, Clubul Sportiv Zamolo Giuliano nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Pentru mai multe informații privind protecția datelor cu caracter personal, puteți accesa următoarele linkuri:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANPSDCP
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Politica de utilizare Cookie-uri

*Un cookie este un fișier pe care serverele noastre îl trimit computerului dumneavoastră și pe care computerul dumneavoastră îl trimite înapoi de fiecare dată când accesați o pagină pe Site-ul nostru.
Clubul Sportiv Zamolo Giuliano , și site-ul https://www.kungfu-kids.ro/ folosesc Cookie-urile pentru a îmbunătăți securitatea accesului, dar și pentru a îmbunătăți permanent site-ul în vederea furnizării către dumneavoastră a unei experiențe cât mai performantă în site. Precizăm că majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să opriți acceptarea cookie-urilor, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați.